Khách hàng: 
Quoc Hoi TV
Giám đốc sang tạo: 
Dang Ngoc Ha